Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình mạng máy tính

Giáo trình mạng máy tính

1519 Lượt xem

Giáo trình mạng máy tính

XemTải xuống Gán / điều chỉnh quyền sở hữu
Nhóm Administrators, Users với quyền Full Control và ngƣời sở hữu thƣ
mục / tập tin (Creator Owner) có quyền gán quyền sở hữu cho các tài khoản user
và group.
Để gán và điều chỉnh quyền sở hữu trên thƣ mục hoặc tập tin, thực hiện
nhƣ sau:
– Mở Window Explorer
– Nhấp chuột phải lên thƣ mục / tập tin muốn gán hoặc điều chỉnh quyền sở
hữu, chọn lệnh Properties để mở hộp thoại Properties.
– Nhấp chuột tại thể Security