Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình LINQ to SQL Tutorial – Phần Truy vấn cơ sở dữ liệu

Giáo trình LINQ to SQL Tutorial – Phần Truy vấn cơ sở dữ liệu

1853 Lượt xem

Giáo trình LINQ to SQL Tutorial – Phần Truy vấn cơ sở dữ liệu

XemTải xuống Một trong những yêu cầu chung khi viết các trang web là bạn phải có khả năng phân trang một cách hiệu quả. LINQ cung cấp sẵn hai hàm mở rộng cho phép bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng và hiệu quả – hàm Skip() và Take().
Bạn có thể dùng Skip() và Take() như dưới đây đê chỉ ra rằng bạn chỉ muốn lấy về 10 đối tượng sảnphẩm – bắt đầu từ một sản phẩm cho trước mà chúng ta chi ra trong tham số truyền vào: