Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình lập trình Web

Giáo trình lập trình Web

1835 Lượt xem

Giáo trình lập trình Web

XemTải xuống MỤC LỤC .1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HTML – CÁC SIÊU LIÊN KẾT .4
1.1 GIỚI THIỆU.4
1.2 GIỚI THIỆU INTERNET.4
1.3 GIỚI THIỆU HTML .5
1.3.1 HTML Development .6
1.3.2 Cấu trúc của một tài liệu HTML .7
1.3.3 Sửdụng thẻ<META> .10
1.3.4 Sửdụng ký tự đặc biệt trong tài liệu HTML.10
1.4 SỬDỤNG CÁC SIÊU LIÊN KẾT.12
1.4.1 Giới thiệu siêu liên kết và URL .12
1.4.2 Sửdụng siêu liên kết .14
1.4.3 Điều hướng quanh Web site .19
CHƯƠNG 2: CÁC THẺHTML CƠBẢN .22
2.1 GIỚI THIỆU.22
2.2 HEADING (TIÊU ĐỀ) .22
2.3 THẺKHỐI <SPAN>, <DIV>.23
2.4 DANH SÁCH.24
2.6.1 Danh sách không thứtự.25
2.6.2 Danh sách có thứtự.28
2.5 THẺKẺ ĐƯỜNG NGANG: <HR>.32
2.6 SỬDỤNG FONT.33
2.7 SỬDỤNG MÀU SẮC.34
2.8 SỬDỤNG HÌNH ẢNH TRONG TÀI LIỆU HTML .35
CHƯƠNG 3: SỬDỤNG BẢNG.40
3.1 GIỚI THIỆU.40
3.2 CÁCH TẠO BẢNG.40
3.2.1 Thẻdùng đểtạo bảng .40
3.2.2 Chèn hàng và cột.43
3.2.3 Xoá hàng và cột.44
3.2.4 Trộn ô: kết hợp cột hay dòng .45
3.2.5 Định dạng cho ô .48
3.4 CHÈN MULTIMEDIA VÀO TÀI LIỆU HTML .50
3.4.1 Chèn ảnh động (.GIF) vào tài liệu HTML.50
3.4.2 Chèn âm thanh vào tài liệu HTML.51
3.4.3 Chèn video vào tài liệu HTML .53
CHƯƠNG 4: SỬDỤNG BIỂU MẪU VÀ KHUNG .54
4.1 GIỚI THIỆU.54
4.2 GIỚI THIỆU BIỂU MẪU.54
4.2.1 Sửdụng biểu mẫu.54
4.2.2 Phần tửFORM .55
4.2.3 Các phần tửnhập của HTML.56
4.2.4 Tạo biểu mẫu.66
4.3 KHUNG (FRAME) .69
4.3.1 Tại sao sửdụng khung? .70
4.3.2 Sửdụng khung.70
4.3.3 Phần tửIFRAME – Khung trên dòng (inline frame).76
CHƯƠNG 5: SỬDỤNG STYLE .78
5.1 GIỚI THIỆU.78
5.2 DHTML.78
5.2.1 Giới thiệu DHTML .78
5.2.2 Các đặc điểm của DHML.79
5.3 STYLE SHEETS.80
5.3.1 Khái niệm, chức năng và lợi ích của Style Sheets .80
5.3.2 Quy tắc Style Sheets .83
5.3.3 Các Selector trong Style Sheets.85
5.3.4 Kết hợp, liên kết và chèn một Style Sheet vào tài liệu HTML .91
5.3.5 Thiết lập thuộc tính trong Style Sheet .93
CHƯƠNG 6: JAVASCRIPT, NỀN TẢNG VÀ CÚ PHÁP .95
6.1 GIỚI THIỆU.95
6.2 GIỚI THIỆU VỀ JAVASCRIPT.95
6.2.1 Javascript là gì?.95
6.2.2 Hiệu ứng và quy tắc Javascript.96
6.2.3 Các công cụJavascript và IDE, môi trường thực thi.97
6.2.4 Nhúng Javascript vào trang Web .97
6.2.5 Ví dụ đơn giản sửdụng hộp thông báo và phương thức write .103
6.3 CÁC BIẾN.104
6.3.1 Khai báo biến .104
6.3.2 Phạm vi của biến .104
6.4 CÁC KIỂU DỮLIỆU.105
Ý nghĩa .108
6.5 CÁC TOÁN TỬ.109
6.5.1 Toán tửsốhọc .110
6.5.2 Toán tửso sánh .111
6.5.3 Toán tửlogic .112
6.5.4 Toán tửchuỗi .113
6.5.4 Toán tửEvaluation.113
6.5.5 Mức ưu tiên của các toán tử.115
6.6 MẢNG.115
6.7 CÁC CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN.120
6.8 CÁC LỆNH VÒNG LẶP.121
6.9 HÀM (FUNCTION) .125
CHƯƠNG 7: CÁC ĐỐI TƯỢNG CƠBẢN TRONG JAVASCRIPT .129
7.1 GIỚI THIỆU.129
7.2 CÁC ĐỐI TƯỢNG JAVASCRIPT.129
7.2.1 Câu lệnh This .130
7.2.2 Đối tượng String.132
7.2.3 Đối tượng Math.134
7.2.4 Đối tượng Date.137
7.3 ĐỐI TƯỢNG EVENT – KHÁI NIỆM.141
7.4 CÁC SỰKIỆN JAVASCRIPT.141
7.5 TRÌNH XỬLÝ SỰKIỆN.150
TÀI LIỆU THAM KHẢO.153