Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Lập trình LabVIEW

Giáo trình Lập trình LabVIEW

3786 Lượt xem

Giáo trình Lập trình LabVIEW

Xem Tải xuống MỤC LỤC
Bài 1: Giới thiệu LabVIEW
1.1 LabVIEW là gì? 05
1.2 Các ứng dụng của LabVIEW 06
1.3 Download và cài đặt LabVIEW 11
1.4 Phương pháp để học LabVIEW hiệu quả 16
1.5 Bài tập 18
Bài 2: Các phép toán trong LabVIEW
2.1 Chương trình đầu tiên: Phép cộng hai số x,y 19
2.2 Cấu trúc một bài trình LabVIEW 24
2.3 Ba quy tắc vàng khi lập trình LabVIEW 25
2.4 Các phép toán thông thường 26
2.5 Lưu file, mở file, tìm ví dụ, công cụ trợ giúp 27
2.6 Phần đọc thêm 29
2.7 Bài tập 30
Bài 3: Các loại Control và Indicator
3.1 Các control thường dùng 31
3.2 Các indicator thường dùng 33
3.3 Kiểu dữ liệu trong LabVIEW và chuyển đổi dữ liệu 35
3.4 Bài tập 36
Bài 4: Vòng lặp while, vòng lặp for
4.1 Vòng lặp while 37
4.2 Vòng lặp for 39
4.3 Ứng dụng vòng lặp 40
4.4 Bài tập 42
Bài 5: Cấu trúc case
5.1 Cấu trúc case 43
5.2 Ứng dụng cấu trúc case 44
5.3 Bài tập 49
Bài 6: Các hàm và công cụ hữu dụng thường gặp khác
6.1 Mô phỏng tín hiệu 51
6.2 Local variable 54
6.3 Formulas 57
6.4 Bài tập 60
Bài 7: Mảng và bó
7.1 Mảng 61
7.2 Bó 65
7.3 Bài tập 69
Bài 8: Tạo subVI, định thời gian, và lưu dữ liệu
8.1 Tạo và sử dụng subVI 71
8.2 ðịnh thời gian trong LabVIEW 77
8.3 Lưu dữ liệu 79
8.4 Bài tập 82
Bài 9: Giao diện người dùng (GUI)
9.1 Khái niệm về giao diện người dùng 89
9.2 Xây dựng một GUI thẩm mỹ và hiệu quả 85
9.3 Tạo file .exe (application file) 88
9.4 Bài tập 88
BÀI 1: Giới thiệu LabVIEW
10.1 Giới thiệu card Hocdelam USB-9001 89
10.2 Các ứng dụng với Card Hocdelam USB-9001 91
10.3 ðiều khiển PID động cơ DC 102
10.4 Bài tập 109
Bài 11: Thu thập dữ liệu với card NI USB-6008/6009
11.1 Giới thiệu card NI USB 6008/6009 111
11.2 Hướng dẫn lập trình Card NI USB6008/6009 114
11.3 Thực hành lập trình LabVIEW đo analog với cardNI USB-6008 117
11.4 Kỹ thuật phát xung tín hiệu với card NI USB-6008/6009
120
11.5 Bài tập 124
Bài 12: ðiều khiển chuyển động với họ card NI PCI 7350
12.1 Chuẩn bị thiết bị phần cứng và phần mềm 125
12.2 Cài đặt phần mềm 126
12.3 Thử phần mềm và phần cứng 130
12.4 Thiết lập các thông số trong MAX 134
12.5 Thử động cơ và chương trình điều khiển động cơmột chiều DC bằng
Analog output 135
12.6 ðiều khiển chuyển động 137
12.7 Một số lỗi thường gặp với card PCI 7356 142
12.8 Bài tập 144
Bài 13: Các chuyên đề mở rộng
13.1 Giao tiếp RS232 147
13.2 Thực hành giao tiếp RS232 148
13.3 Bài tập 152
Bài 14: Các chuyên đề mở rộng
14.1 Giao tiếp TCP/IP 153
14.2 Ví dụ Lập trình TCP/IP với LabVIEW
14.3 Bài tập 156
Bài 15: Các chuyên đề mở rộng
15.1 ðiều khiển hình ảnh (2D và 3D) trong LabVIEW 157
15.2 Lập trình Vi điều khiển ARM trong LabVIEW 169
15.3 Giải pháp về thời gian thực trong LabVIEW 171
15.4 Xử lý ảnh với LabVIEW 177
15.5 Bài tập 183
Bài 16: Hỗ trợ người học
16.1 Bảng phím tắt 185
16.2 Quy tắc vàng 191
16.3 Ghi chú 192