Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình kỹ thuật viễn thông

Giáo trình kỹ thuật viễn thông

1644 Lượt xem

Giáo trình kỹ thuật viễn thông

Xem Tải xuống Chương 1: Cơ sở kỹ thuật truyền dẫn Chương
2: Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch Chượng
3: Cơ sở kỹ thuật chuyển mạng IP và NGN