Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp

Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp

1622 Lượt xem

Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp

Tải xuống phần 1 Tải xuống phần 2Tải xuống phần 3 Tải xuống phần 4Tải xuống phần 5Tải xuống phần 6 Tải xuống phần 7 Tải xuống phần 8 Tải xuống phần 9 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái: Các nghiệp vụ kinh tế,
tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế(theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký -Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký – Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổnghợp chứng từ kế toán cùng loại.
Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái gồm có các loại sổ kế toán sau:
– Nhật ký – Sổ Cái;
– Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.
(1) Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp
chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra và được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hếtxác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký – Sổ Cái. Số liệu củamỗi chứng từ (hoặc Bảng tổnghợp chứngtừkếtoán cùng loại)được ghitrên một dòngởcả 2 phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Bảng tổng hợp chứng từ kế toán được lập cho nhữngchứng từ cùng loại (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập, ) phát sinh nhiều lầntrong một ngàyhoặc định kỳ1 đến 3 ngày.
Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã ghi Sổ
Nhật ký – Sổ Cái, được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.