Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Hóa học đại cương

Giáo trình Hóa học đại cương

2427 Lượt xem

Giáo trình Hóa học đại cương

XemTải xuốngMỤC LỤC
MỞ ĐẦU.1
BÀI 1: MỘT SỐKHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠBẢN CỦA HÓA HỌC .2
1. Nguyên tử.2
2. Nguyên tốhóa học.2
3. Phân tử.2
4. Chất hóa học .2
5. Khối lượng nguyên tử.2
6. Khối lượng phân tử.2
7. Mol .2
8. Khối lượng mol nguyên tử, phân tử, ion .2
9. Hóa trị.3
10. Sốoxi-hóa.3
BÀI 2: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ.4
1. Thành phần cấu tạo của nguyên tử.4
2. Những mẫu nguyên tửcổ điển .4
2.1. Mẫu Rơzơfo (Anh) 1911 .4
2.2. Mẫu Bo (Đan Mạch), 1913 .5
3. Đặc tính của hạt vi mô hay những tiền đềcủa cơhọc lượng tử.6
3.1. Bản chất sóng của hạt vi mô (electron, nguyên tử, phân tử.) .6
3.2. Nguyên lí bất định (Haixenbec – Đức), 1927.6
4. Khái niệm cơbản vềcơhọc lượng tử.6
4.1. Hàm sóng .6
4.2. Obitan nguyên tử. Máy electron .7
5. Qui luật phân bốcác electron trong nguyên tử.8
5.1. Nguyên lí ngăn cấm (Paoli – Thụy Sĩ) .8
5.2. Nguyên lí vững bền. Cấu hình electron của nguyên tử.8
5.3. Qui tắc Hun (Hun – Đức). Cấu hình electron dạng ô lượng tử.9
6. Hệthống tuần hoàn các nguyên tốhóa học.10
Câu hỏi và bài tập:.13
BÀI 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ.14
1. Một số đại lượng có liên quan đến liên kết .14
Bài 8: Nhiệt động hóa học
1.1. Độ điện âm của nguyên tố χ.14
1.2. Năng lượng liên kết .15
1.3. Độdài liên kết .15
1.4. Độbội của liên kết.15
1.5. Góc liên kết (góc hóa trị).16
2. Những thuyết cổ điển vềliên kết .16
2.1. Qui tắc bát tử.16
2.1. Liên kết ion (Kotxen – Đức), 1916 .17
2.2. Liên kết cộng hóa trị(Liuyt – Mĩ), 1916 .17
2.3. Liên kết cho nhận .18
2.4. Liên kết hidro .19
3. Thuyết liên kết hóa trị.20
3.1. Sựhình thành liên kết trong phân tửH2.20
3.2. Những luận điểm cơbản của thuyết VB .20
3.3. Sự định hướng liên kết. Liên kết σ(xích ma) và liên kết π(pi).21
3.4. Sựlai hóa các AO trong liên kết .22
3.5. Hình học phân tửcủa một sốhợp chất .23
3.6. Liên kết πkhông định cư.24
Câu hỏi và bài tập: .25
BÀI 4: ĐỘNG HÓA HỌC.27
1. Một sốkhái niệm.27
1.1. Tốc độphản ứng.27
1.2. Phản ứng đơn giản và phản ứng phức tạp .27
2. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độphản ứng .27
2.1. Định luật tác dụng khối lượng.27
2.2. Bậc và phân tửsốcủa phản ứng .28
3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độphản ứng .29
3.1. Qui tắc Van Hốp.29
3.2. Biểu thức Arêniux .30
3.3. Thuyết va chạm hoạt động và năng lượng hoạt hóa.30
4. Ảnh hưởng của xúc tác đến tốc độphản ứng.31
4.1. Một sốkhái niệm vềxúc tác.31
4.2. Cơchếvà vai trò của xúc tác.32
4.3. Một số đặc điểm của xúc tác .33
5. Cân bằng hóa học.33
Bài 8: Nhiệt động hóa học
5.1. Phản ứng thuận nghịch – hằng sốcân bằng .33
5.2. Nguyên lý chuyển dịch cân bằng LơSatơlie .34
6. Các phản ứng phức tạp .34
6.1. Phản ứng thuận nghịch .34
6.2. Phản ứng nối tiếp .35
6.3. Phản ứng dây chuyền .35
6.4. Phản ứng song song .35
6.5. Phản ứng liên hợp hay phản ứng kèm nhau.36
Câu hỏi và bài tập:.36
BÀI 5: ĐẠI CƯƠNG VỀDUNG DỊCH .38
1. Định nghĩa và phân loại dung dịch.38
2. Nồng độdung dịch .38
2.1. Nồng độphần trăm. .38
2.2. Nồng độmol hay mol/lít.39
2.3. Nồng độ đương lượng.39
2.4. Nồng độmolan. .40
2.5. Nồng độphần mol hay nồng độmol riêng phần .41
3. Áp suất thẩm thấu của dung dịch .41
3.1. Hiện tượng thẩm thấu .41
3.2. Áp suất thẩm thấu – Định luật Van Hốp, 1887 (Vant' Hoff – Hà Lan) .41
4. Nhiệt độsôi và nhiệt độ đông của dung dịch .42
4.1. Áp suất hơi của dung dịch .42
4.2. Nhiệt độsôi của dung dịch .42
4.3. Nhiệt độ đông đặc của dung dịch.43
4.4. Định luật Raun, 1886 (Raoult – Pháp) .43
5. Áp suất thẩm thấu, nhiệt độsôi và nhiệt độ đông của dung dịch điện li.44
Câu hỏi và bài tập:.44
BÀI 6: DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI .46
1. Một sốkhái niệm và đại lượng vềdung dịch chất điện li .46
1.1. Thuyết điện li. Arêniux – 1884 (Arrehnius – Thụy Điển) .46
1.2. Hằng số điện li .46
1.3. Độ điện li .47
1.4. Sự điện li của nước – Tích sốion của nước – pH .49
1.5. Chất chỉthịpH.49
2. Axit và bazơ.50
2.1. Thuyết proton vềaxit – bazơ. Bronstet, 1923 (Bronsted – Đan Mạch) .50
Bài 8: Nhiệt động hóa học
2.2. Thuyết electron vềaxit – bazơcủa Liuyt (Lewis) .50
2.3. Sự điện li của axit và bazơtrong nước .51
2.4. pH của dung dịch axit mạnh, bazơmạnh .54
2.5. pH của dung dịch axit yếu.54
2.6. pH của dung dịch bazơyếu .55
3. Sự điện li của các axit hay bazơyếu nhiều nấc.56
4. pH của dung dịch muối .57
5. Dung dịch đệm .58
5.1. Định nghĩa .58
5.2. Thành phần của dung dịch đệm và cơchếtác dụng đệm .58
6.3. pH của dung dịch đệm.58
6. Dung dịch các chất điện li mạnh ít tan, tích sốtan .59
Câu hỏi và bài tập: .61
BÀI 7: ĐIỆN HÓA HỌC.63
1. Phản ứng oxi – hóa khử.63
1.1. Định nghĩa: .63
1.2. Cân bằng phản ứng oxi – hóa khử.63
1.3. Thếoxi – hóa khửvà chiều hướng của phản ứng oxi – hóa khử.64
2. Pin hay các nguyên tốGanvanic .66
2.1. Pin Danien Iacobi .66
2.2. Sựxuất hiện thế điện cực .66
2.3. Công thức Nec.67
2.4. Sức điện động của pin .68
3. Một sốloại điện cực.68
3.1. Điện cực kim loại: Me/Me
n+
.68
3.2. Điện cực khí .68
3.3. Điện cực oxi – hóa khử.69
3.4. Điện cực calomen: Hg/Hg2Cl2, Cl-.69
3.5. Điện cực thủy tinh .70
4. Ứng dụng của các nguyên tốGanvanic .70
4.1. Xác định thếoxi – hóa khử, tiêu chuẩn của các cặp oxi – hóa khử.70
4.2. Xác định pH bằng phương pháp điện hóa học .71
4.3. Nguồn điện một chiều .71
Câu hỏi và bài tập: .72
BÀI 8: NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC.74
1. Nguyên lý thứnhất của nhiệt động học – nhiệt hóa học .74
Bài 8: Nhiệt động hóa học
1.1. Nội dung của nguyên lý .74
1.2. Nhiệt hóa học .74
2. Nguyên lý thứhai của nhiệt động học – năng lượng tựdo .80
2.1. Nội dung của nguyên lý .80
2.2. Năng lượng tựdo .81
3. Năng lượng tựdo và phản ứng hóa học .81
Câu hỏi và bài tập:.82
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VÀ TRẢLỜI CÂU HỎI HÓA HỌC .84
BÀI 2: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ.84
BÀI 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ.86
BÀI 4: ĐỘNG HÓA HỌC .88
BÀI 5: ĐẠI CƯƠNG VỀDUNG DỊCH.89
BÀI 6 : DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LY.91
BÀI 7: ĐIỆN HÓA HỌC .97
MỤC LỤC.99