Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình ASP.NET Tiếng việt Pro

Giáo trình ASP.NET Tiếng việt Pro

3072 Lượt xem

Giáo trình ASP.NET Tiếng việt Pro

Xem Tải xuống Điều khiển RadioButton luôn được sử dụng trong một nhóm và trong nhóm đó chỉ một RadioButton được chọn
 
Các thuộc tính
AccessKey: Enables you to specify a key that navigates to the RadioButton control
AutoPostBack: Enables you to post the form containing the RadioButton back to the server automatically when the radio button is checked or unchecked
Checked: Enables you to get or set whether the RadioButton control is checked.
Enabled: Enables you to disable the RadioButton
GroupName: Enables you to group RadioButton controls
TabIndex: Enables you to specify the tab order of the RadioButton control.
Text: Enables you to label the RadioButton control.
TextAlign: Enablesyou to align the RadioButton label. Possible values are Left and Right.
 
RadioButton hỗ trợ các phương thức và sự kiện
– Focus: Enables youto set the initial form focus to the RadionButton control.
– CheckedChanged: Raised on the server when the unchecked.