Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình An toàn điện- Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Giáo trình An toàn điện- Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

4264 Lượt xem

Giáo trình An toàn điện- Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Xem Tải xuống Mọi hoạt động của BHLĐ nhằm loại trừ các yếu tố nguy hiểm, có hại, phòng và chống tai nạn, ác bệnh nghề nghiệp… đều xuất phát từ những cơ sở của KHKT. Các hoạt động điều tra khảo sát phân tích điều kiện lao động, đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố độc hại đến con người để đề ra các giải pháp chống ô nhiễm, giải pháp đảm bảo an toàn đều dựa trên các cơ sở khoa học kỹ thuật