Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Ebook Mạng máy tính

Ebook Mạng máy tính

1540 Lượt xem

Ebook Mạng máy tính

XemTải xuống 

 

MỤC LỤC
MỤC LỤC .1
CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH .5
1.1. MỞ ĐẦU.5
1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠBẢN .5
1.2.1. Lịch sửphát triển .5
1.2.2. Các yếu tốcủa mạng máy tính.7
1.2.2.1. Đường truyền vật lý.8
1.2.2.2. Kiến trúc mạng máy tính.9
1.2.3. Phân loại mạng máy tính .11
1.2.3.1. Theo khoảng cách địa lý.11
1.2.3.2. Dựa theo kỹthuật chuyển mạch.11
1.2.3.3. Phân loại theo kiến trúc mạng.14
1.3. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI.14
1.3.1. Kiến trúc phân tầng.14
1.3.2. Một sốkhái niệm cơbản.15
1.3.3. Mô hình OSI.16
1.3.3.1. Giới thiệu.16
1.3.3.2. Chức năng các tầng trong mô hình OSI.17
1.3.3.3. Các dịch vụvà hàm.19
1.3.4. Các mô hình chuẩn hoá khác .22
1.3.4.1. Mô hình TCP/IP.22
1.3.4.2. Mô hình SNA.23
1.4. HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG .25
1.4.1. Đặc điểm quy định chức năng của một hệ điều hành mạng. .25
1.4.2. Các tiếp cận thiết kếvà cài đặt .26
1.4.3. Các kiểu hệ điều hàng mạng .27
1.4.3.1. Kiểu ngang hàng (peer-to-peer).28
1.4.3.2. Kiểu hệ điều hành mạng có máy chủ(server based network).28
1.4.3.3. Mô hình khách/chủ(client/server).29
1.4.4. Các chức năng của một hệ điều hành mạng.31
1.5. KẾT NỐI LIÊN MẠNG .32
1.5.1. Các tiếp cận.32
1.5.2. Giao diện kết nối.33
1.6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP .33
CHƯƠNG 2. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG OSI .34
2.1. TẦNG VẬT LÝ (PHYSICAL) .34
2.1.1. Vai trò và chức năng của tầng vật lý. .34
2.1.2. Các chuẩn cho giao diện vật lý .35
2.2. TẦNG LIÊN KẾT DỮLIỆU (DATA LINK) .36
2.2.1. Vai trò và chức năng của tầng liên kết dữliệu .36
2.2.2. Các giao thức của tầng liên kết dữliệu.37
2.2.3. Các giao thức hướng ký tự.37
2.2.4. Các giao thức hướng bit.41
2.3. TẦNG MẠNG (NETWORK).43
2.3.1. Vai trò và chức năng của tầng mạng.43
2.3.2. Các kỹthuật chọn đường trong mạng máy tính.44
2.3.2.1. Tổng quan.44
2.3.2.2. Các giải thuật tìm đường tối ưu.45
2.3.3. Tắc nghẽn trong mạng .47
2.3.4. Giao thức X25 PLP .48
2.3.5. Công nghệchuyển mạch nhanh .50
2.3.5.1. Mạng chuyển mạch khung – Frame Relay (FR).50
2.3.5.2. Kỹthuật ATM.51
2.3.6. Dịch vụOSI cho tầng mạng.52
2.4. TẦNG GIAO VẬN (TRANSPORTATION) .52
2.4.1. Vai trò và chức năng của tầng Giao vận .52
2.4.2. Giao thức chuẩn cho tầng Giao vận.52
2.4.3. Dịch vụOSI cho tầng Giao vận .53
2.5. TẦNG PHIÊN (SESSION) .53
2.5.1. Vai trò và chức năng của tầng Phiên .53
2.5.2. Dịch vụOSI cho tầng Phiên .54
2.5.3. Giao thức chuẩn cho tầng Phiên .54
2.6. TẦNG TRÌNH DIỄN (PRESENTATION) .54
2.6.1. Vai trò và chức năng của tầng Trình diễn.54
2.6.2. Dịch vụOSI cho tầng Trình diễn.54
2.6.3. Giao thức chuẩn cho tầng Trình diễn.54
2.7. TẦNG ỨNG DỤNG (APPLICATION) .55
2.7.1. Vai trò và chức năng của tầng Ứng dụng .55
2.7.2. Chuẩn hoá tầng ứng dụng .55
2.8. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP .55
CHƯƠNG 3. MẠNG CỤC BỘ– MẠNG LAN .56
3.1. ĐẶC TRƯNG MẠNG CỤC BỘ.56
3.2. KIẾN TRÚC MẠNG CỤC BỘ.56
3.2.1. Topology .56
3.2.1.1. Hìnhsao (star).56
3.2.1.2. Hình vòng (ring).57
3.2.1.3. Dạng đường thẳng (Bus).57
3.3.2. Đường truyền vật lý .59
3.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUY NHẬP ĐƯỜNG TRUYỀN VẬT LÝ .60
3.3.1. Giới thiệu .60
3.3.2. Phương pháp CSMA/CD .61
3.3.3. Phương pháp Token Bus.62
3.3.4. Phương pháp Token Ring .63
3.3.5. So sánh các phương pháp .64
3.4. PHẦN CỨNG VÀ CÁC THIẾT BỊMẠNG .65
3.4.1. Thiết bịcấu thành mạng máy tính .65
3.4.2. Các thiết bịghép nối mạng .66
3.5. CÁC CHUẨN LAN .67
3.5.1. Chuẩn Ethernet.67
3.5.1.1. 10BASE-5.68
3.5.1.2. 10BASE-2.69
3.5.1.3. 10BASE-T.70
3.5.2. Token Ring.72
3.5.3. FDDI (Fiber Distributed DataInterface) .73
3.5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP .73
CHƯƠNG 4. NHỮNG VẤN ĐỀCƠBẢN CỦA MẠNG MÁY TÍNH .74
4.1. KIỂM SOÁT LỖI .74