Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Ebook Lập trình web bằng javascript

Ebook Lập trình web bằng javascript

1645 Lượt xem

Ebook Lập trình web bằng javascript

Xem Tải xuống Sử dụng đối tượng Windows
Window là đối tượng của môi trường Navigator,ngoài các thuộc tính Window đối tượng window còn giữ các đối tượng khác mà có thể được xem như là các thành phần (member) của window, các đối tượng đó là:
. • Các frame đã được tạo
. • Các đối tượng location và histtory
. • Đối tượng document Đối tượng document chứa (encompasses) tất cả các thành phần trong trang HTML.Đây là một đối tượng hoàn hảo có các đối tượng khác của JavaScript gán (attached) vào nó (như là anchor,form,history,link).Hầu như mọi chương trình JavaScript đều có sử dụng đối tượng này để tham khảo đến các thành phần trong trang HTML