Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đồ án Xây dựng Media Server ứng dụng trong hội chẩn từ xa

Đồ án Xây dựng Media Server ứng dụng trong hội chẩn từ xa

1913 Lượt xem

Đồ án Xây dựng Media Server ứng dụng trong hội chẩn từ xa

Xem Tải xuống MỤC LỤC i
DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU iii
CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT vi
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1
CHƯƠNG II: LÝ THUYẾT 2
2.1. Mô hình hệ thống 2
2.1.1. Mô hình Peer to Peer 2
2.1.2. Mô hình Client – Server 2
2.2. Kiến trúc Server 3
2.3. Giao thức truyền tải dữ liệu thời gian thực 5
2.3.1. Giới thiệu 5
2.3.2. Giao thức RTP (Real Time Transport Protocol) 6
2.3.2.1. Định dạng RTP 6
2.3.2.2. Đóng gói RTP 7
2.3.3. Giao thức RTMP (Real Time Messaging Protocol) 7
2.3.3.1. Giới thiệu 7
2.3.3.2. Các chế độ hoạt động của RTMP 7
2.3.3.3. Quá trình bắt tay 8
2.3.3.4. Tiêu đề RTMP 8
2.3.3.5. Truyền tải nhiều đối tượng AMF trên cùng một kết nối 9
2.3.4. So sánh giữa RTP và RTMP 11
2.4. Chuẩn mã hoá dữ liệu – AMF (Action Message Format) 11
2.4.1. AMF0 12
2.4.1.1. Giới thiệu 12
2.4.1.2. Kiểu dữ liệu AMF0 12
2.4.2. AMF3 13
2.5. Shared Object 15
2.5.1. Giới thiệu 15
2.5.2. Shared Object và Cookie 15
2.5.3. Kiểu thông điệp của Shared Object 15
2.6. Chuẩn nén âm thanh HE-AAC 16
2.6.1. Số hóa âm thanh 16
2.6.2. Chuẩn AAC 16
2.6.2.1. Giới thiệu 16
2.6.2.2. Đặc tính âm học của tai người 17
2.6.2.3. Hoạt động của thuật toán nén âm thanh AAC 18
2.6.2.4. Mô tả chi tiết về AAC 19
2.6.3. Chuẩn HE-AAC 25
2.6.3.1. Giới thiệu 25
2.6.3.2. Spectral Band Replication – SBR 26
2.6.3.3. Parametric Stereo (PS) 27
2.7. Chuẩn nén hình ảnh MPEG-4/H.264 29
2.7.1. Số hoá hình ảnh 29
2.7.2. Nén hình ảnh 29
2.7.3. Phép biến đổi Cosine rời rạc (Discrete Cosine Transform) 30
2.7.4. Mã hóa chiều dài thay đổi VLC (Variable Length Coding) 32
2.7.4.1. Giới thiệu chung 32
2.7.4.2. Mã Huffman 33
2.7.5. Kĩ thuật nén ảnh JPEG 34
2.7.6. Kĩ thuật nén Video H.264 34
2.7.6.1. Bộ mã hóa và giải mã 34
2.7.6.2. Cơ bản về H.264 36
2.8. Chuẩn hình ảnh DICOM và hệ thống PACS dùng trong y tế 39
2.8.1. Hệ thống PACS 39
2.8.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 39
2.8.1.2. Thành phần của hệ thống PACS 40
2.8.1.3. Kiến trúc PACS 43
2.8.1.4. Các yêu cầu trong việc thiết kế hệ thống PACS 47
2.8.2. Hệ thống MyFreePACS 49
2.8.3. Chuẩn hình ảnh DICOM dùng trong y tế 49
2.8.3.1. Tổng quan về DICOM 49
2.8.3.2. Phạm vi và lĩnh vực ứng dụng của DICOM 51
2.8.3.3. Thích nghi DICOM 51
2.8.3.4. Mục tiêu của ảnh DICOM 52
2.8.3.5. Cấu trúc của chuẩn DICOM 52
2.8.3.6. Khuôn dạng file DICOM 57
2.8.4. DICOM Toolkit 58
2.8.4.1. DCMTK 58
2.8.4.2. DCM4CHE 59
2.9. Hệ thống thông tin y tế và chuẩn dữ liệu văn bản HL7 62
2.9.1. Hệ thống thông tin y tế 62
2.9.1.1. Giới thiệu 62
2.9.1.2. Kiến trúc hệ thống 62
2.9.1.3. Các nhiệm vụ của hệ thống HIS 64
2.9.2. Hệ thống FreeMED 64
2.9.3. Chuẩn dữ liệu văn bản HL7 65
2.10. Giải pháp mở rộng 66
2.10.1. Giải pháp 1: sử dụng Cluster Server 66
2.10.2. Giải pháp 2: phát triển thêm tính năng mở rộng cho Server 67
2.10.3. Giải pháp 3: kết hợp giữa hai giải pháp 1 và 2 69
CHƯƠNG III: THỰC HÀNH 70
3.1. Tạo một ứng dụng chạy trên Server WebF 70
3.2. Tính năng chia sẻ và lưu trữ Video 72
3.2.1. Giới thiệu 72
3.2.2. Bắt tay trên giao thức RTMP 73
3.2.3. Thực hiện kết nối 74
3.2.4. Chia sẻ âm thanh, hình ảnh và lưu trữ tại Server 75
3.3. Tính năng Shared Object 78
3.4. Tính năng lấy thông tin của bệnh nhân trong FreeMED 80
3.5. Tính năng lấy ảnh trong MyFreePACS và chuyển thành ảnh JPEG 82
CHƯƠNG IV: THẢO LUẬN 86
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO 88