Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đồ án Quản trị mạng máy tính

Đồ án Quản trị mạng máy tính

2151 Lượt xem

Đồ án Quản trị mạng máy tính


Tải xuống MỤC LỤC
Phần 1: Tổng quan về mạng máy tính 1
I. Định nghĩa Mạng Máy Tính: 1
II. Tại sao cần có mạng? 1
III. Phân loại mạng máy tính: 1
1. Mạng cục bộ LAN (Local Area Network): 1
2. Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network): 2
3. Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network): 2
4. Mạng Internet: 3
IV. Sự phân biệt giữa mạng cục bộ và mạng diện rộng: 3
V. Các mô hình xử lý mạng: 5
1. Mô hình xử lý mạng trung tâm: 5
2. Mô hình xử lý mạng phân phối: 5
3. Mô hình xử ký mạng công tác: 6
VI. Các mô hình quản lý mạng: 6
1. Workgroup: 6
2. Domain: 6
VII. Các mô hình ứng dụng mạng: 6
1. Mạng ngang hang (Peer to Peer): 6
2. Mạng khách chủ (Client-Server): 7
VIII. Kiến trúc mạng cục bộ: 8
1. Hình trang mạng (Network Topology): 8
2. Mạng hình sao (Star): 8
3. Mạng trục tuyến tính (Bus): 9
4. Mạng hình vòng (Ring): 9
Phần 2: Tầng mạng (NETWORK layer) 10
I. Giới thiệu: 10
II. Các giải thuật chọn đường: 11
1. Giới thiệu: 11
2. Mục tiêu của giải thuật chọn đường: 11
3. Phân loại giải thuật chọn đường: 11
4. Các giải thuật tìm đường tối ưu: 12
a. Giải thuật tìm đường đi ngắn nhất Dijkstra: 12
b. Giải thuật chọn đường tối ưu Ford-Fulkerson: 14
c. Giải pháp vạch đường Vector Khoảng cách (Distance Vector): 15
III. Các giải thuật chống tắt nghẽn: 19
1. Các nguyên tắc chung để điều khiển tắt nghẽn: 20
2. Các biện pháp phòng ngừa tắt nghẽn: 21
IV. Định Tuyến: 22
1. Tổng quát: 22
2. Các lớp thuật toán định tuyến: 23
a. Thuật toán vector (distance-vector routing protocols): 23
b. Thuật toán trạng thái kết nối (Link-state routing protocols): 23
c. So sánh các thuật toán định tuyến: 24
3. Giao thức được định tuyến và giao thức định tuyến: 24
a. Giao thức được định tuyến (routed protocols hay routable protocols): 24
b. Giao thức định tuyến (routing protocols): 24
c. Danh sách các giao thức định tuyến: 25
4. Thông số định tuyến: 25
5. Các lớp giao thức định tuyến: 26
Phần 3: Mô hình TCP/IP 27
I. Giao thức IP: 27
1. Tổng quát: 27
2. Các giao thức trong mạng IP: 27
3. Các bước hoạt động của IP: 28
II. Giao thức điều khiển truyền dữ liệu TCP: 28
III. Tổng quan địa chỉ IP: 32
IV. Một số khái niệm về thuật ngữ liên quan: 34
V. Các lớp địa chỉ: 35
1. Lớp A: 35
2. Lớp B: 36
3. Lớp C: 36
4. Lớp D và E: 37
5. Ví dụ cách triển khai địa chỉ IP: 37
6. Chia mạng con(subnetting): 37
7. Địa chỉ riêng (private address) và cơ chế chuyển đổi địa chỉ mạng(network address translate -NAT): 39
Phần 4: Các thiết bị mạng 40
I. Card giao tiếp mạng (NIC – Network Interface Card): 40
1. Khái niệm: 40
2. Các chức năng chính của NIC: 41
3. Giới thiệu các dạng NIC hiện nay đang được sử dụng: 41
II. Transceiver: 43
III. Repeater: 43
IV. Hub: 44
V. Bridge: 45
VI. Switch: 46
VII. Router: 48
VIII. Brouter: 49
IX. Gateway: 49
X. Modem: 50
XI. Các phương tiện truyền dẫn: 51
1. Các loại cáp: 51
a. Cáp đồng trục (coaxial): 51
b. Cáp xoắn đôi: 54
c. Cáp quang (Fiber-Optic cable): 57
2. Môi trường vô tuyến: 58
Phần 5: Thiết kế mạng LAN 59
I. Các vấn đề cần lưu ý: 59
II. Những yêu cầu chung của việc thiết kế mạng: 59
III. Khảo sát hiện trạng: 60
1. Sơ đồ cấu trúc các phòng của toà nhà: 60
2. Cách phân phối các máy tính: 60
3. Mô hình Logic các phòng máy: 61
4. Sơ đồ vật lý: 61
5. Lựa chọn mô hình mạng: 61
6. Thiết bị phần cứng: 63
Phần 6: Mạng diện rộng và WIFI 66
I. Mạng chuyển mạch (Circuit Swiching Network): 66
II. Mạng thuê bao riêng (Leased line Network): 67
1. Phương thức ghép kênh theo tầng số: 68
2. Phương thức ghép kênh theo thời gian: 68
III. Tổng quan về Wi-fi: 69
Phần 7: Bảo mật mạng 74
I. Virus: 74
II. Các loại Virus: 74
1. Virus Boot: 74
2. Virus File: 75
3. Virus Macro: 75
4. Con ngựa Thành Troia – Trojan Horse: 75
III. IP security: 77
1. Tổng quan: 77
2. Cấu trúc bảo mật: 77
3. Các chuẩn hóa: 78
4. Thiết kế: 78
5. Các giao thức: 79
a. Authentication Header (AH): 79
b. Encapsulating Security Payload (ESP): 80
6. Sự thi hành: 81