Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đồ án Quản lý khách sạn sinh viên đại học dân lập Hải Phòng

Đồ án Quản lý khách sạn sinh viên đại học dân lập Hải Phòng

1630 Lượt xem

Đồ án Quản lý khách sạn sinh viên đại học dân lập Hải Phòng

Xem Tải xuống Mô tả chi tiết các chức năng lá:
1.1. Đăng ký ở: Khi sinh viên có nhu cầu tạm trú tại KSSV phải thực hiện thủ tục đăng ký ở với tổ CTSV thông qua việc viết đơn xin ở KSSV.
1.2. Ký hợp đồng: khi sinh viên được xét ở trong KSSV sẽ thực hiện ký hợp đồng ở KSSV với đại diện nhà trường.
1.3. Gia hạn hợp đồng: Sinh viên có nhu cầu tiếp tục ở trong KSSV sẽ được xét thông qua kết quả rèn luyện học tập tại năm học trước và gia hạn hợp đồng.
1.4. Kết thúc hợp đồng: cán bộ quản lý sinh viên ngành báo cho sinh viên trước 1 tháng và sinh viên khi kết thúc hợp đồng có trách nhiệm bàn giao các trang thiết bị lại cho nhà trường, thực hiện các thủ tục theo quy định.
2.1. Quản lý kỷ luật: Báo cáo tình hình kỷ luật sinh viên: khi sinh viên có vi phạm kỷ luật và có chứng cứ vi phạm kỷ luật cán bộ quản lý sinh viên ngành có trách nhiệm báo cáo với tô trưởng để họp hội đồng khen thưởng – kỷ luật. Thông báo các trường hợp bị trục xuất khỏi KSSV: khi sinh viên bị trục xuất khỏi KSSV, cán bộ quản lý sinh viên ngành phải có trách nhiệm chuyển quyết định kỷ luật cho sinh viên, thông báo toàn khu KSSV và toàn trường.
2.2. Quản lý trực tự quản: trong thời gian tạm trú tại KSSV, sinh viên có nhiệm vụ trực tự quản theo sự phân công của cán bộ quản lý sinh viên ngành.
3.1. Quản lý tài sản: sinh viên tạm trú tại KSSV được mượn các trang thiết bị sinh hoạt hàng ngày theo quy định.
3.2. Quản lý sử dụng điện nước: hàng tháng, cán bộ quản lý phải ghi số điện nước các phòng sử dụng. Lập báo cáo: cán bộ quản lý điện nước lập báo cáo chuyển phòng tài vụ để tính tiền, thanh toán.