Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đồ án Quản lý giáo viên trường đại học

Đồ án Quản lý giáo viên trường đại học

1602 Lượt xem

Đồ án Quản lý giáo viên trường đại học

Xem Tải xuống MỤC LỤC
MỤC LỤC .2
I. Khảo sát hệthống và phân tích hiên trạng hệthống . 3
1. Khảo sát hệthống . 3
2. Phân tích hiện trạng hệthống 3
II. Phân tích yêu cầu .3
1. Yêu cầu chức năng . .3
2. Yêu cầu phi chức năng .4
III. Phân tích hệthống 4
1. Mô hình thực thểERD .4
a. Xác định các thực thể .4
b. Mô hình ERD .7
2. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ .8
3. Mô tảchi tiết cho các quan hệ .8
4. Mô tảbảng tổng kết .15
a. Tổng kết quan hệ .15
b. Tổng kết thuộc tính . 16
IV. Thiết kếgiao diện . 17
1. Các menu chính của giao diện 17
2. Mô tảForm .20
V. Thiết kếô xửlý .40
VI. Đánh giá ưu khuyết 55