Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đồ án Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ Internet

Đồ án Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ Internet

1647 Lượt xem

Đồ án Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ Internet

Xem Tải xuống MỤC LỤC
Lời nói đầu . 1
Mục lục 2
I/Mục tiêu và phạm vi của đồán và khảo sát hệthống . 3
1. Mục tiêu . 3
2. Phạm vi . 3
3.Khảo sát hệthống 3
4.Đặt tảhệthống 3
II/ Xác định thực thểvà mô hình ERD . 4
1. Xác định các thực thể . 4
2. Mô hình ERD . 6
3. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ 7
4. Mô tảchi tiết cho các quan hệ . 7
5. Mô tảbảng tổng kết
a. Tổng kết quan hệ . 14
b. Tổng kết thuộc tính . 15
III/ Thiết kếgiao diện . 17
IV/ Thiết kếô xửlý . 50
V/ Đánh giá ưu khuyết . 62