Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống quản lý của một chi nhánh ngân hàng Phương Nam

Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống quản lý của một chi nhánh ngân hàng Phương Nam

1713 Lượt xem

Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống quản lý của một chi nhánh ngân hàng Phương Nam

Xem Tải xuống MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU . 1
MỤC LỤC . 2
I. Khào sát hệthống và phân tích hiện trạng hệthống. 3
1. Khảo sát hệthống . 3
2.Phân tích hiện trạng hệthống . 3
II. Phân tích yêu cầu . 13
1.Yêu cầu chức năng . 13
2. Yêu cần phi chức năng . 13
III. Phân tích hệthống . 14
1. Mô hinh thực thểERD . 14
a. Xác định các thực thể. 14
b. Mô hình ERD . 18
2.Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ. 19
3. Mô ta chi tiết cho các quan hệ. 19
4. Mô tảbảng tổng kết . 31
a. Tổng kết quan hệ. 31
b. Tổng kết thuộc tính . 31
IV. Thiết kếgiao diện . 33
1. Các menu chính của giao diện. 33
2. Mô tảForm . 36
V. Thiết kếÔ xửlý . 65
1. Diễn giảithuật toán . 65
2. Các Ô xửlý . 65
VI. Đánh giá ưu khuyết . 72