Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Điều khiển số ( Digital Control Systems)

Điều khiển số ( Digital Control Systems)

2052 Lượt xem

Điều khiển số ( Digital Control Systems)

Xem Tải xuống Môn học truyền đạt các kiến thức phục vụ phân tích, thiết kế các hệ thống điều khiển tự động sử dụng vi xử lý (μP, μC, DSP). Phần A bao gồm các nội dung thuộc chương trình dành cho…