Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Điều khiển Logic và PLC

Điều khiển Logic và PLC

2009 Lượt xem

Điều khiển Logic và PLC

Xem Tải xuống Một hàm y = f(x1, x2, …xn) với các biến x1, x2, xn chỉ nhận hai giá trị: 0 hoặc 1 và 
hàm y cũng chỉ nhận hai giá trị: 0 hoặc 1 thì gọi là hàm logic. 
Hàm logic một biến: y = f(x) 
Với biến x sẽ nhận hai giá trị: 0 hoặc 1, nên hàm y có 4 khả năng hay thường gọi 
là 4 hàm yo, y1, y2, y3 các khả năng và các ký hiệu mạch rơle và điện tử của hàm một 
biến