Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đề tài Xây dựng Website bán hàng máy tính qua mạng

Đề tài Xây dựng Website bán hàng máy tính qua mạng

1735 Lượt xem

Đề tài Xây dựng Website bán hàng máy tính qua mạng

Xem Tải xuống MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP
I.1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI
I.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần máy tính và công nghệ truyền thông Hà Nội
I.1.2. Bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần máy tính và công nghệ truyền thông Hà Nội
I.1.3. Các phần mềm đang triển khai
CHƯƠNG II : KHẢO SÁT HỆ THỐNG CỦA ĐỀ TÀI
II.1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
II.1.1.Lý do chọn đề tài
II.1.2. Mục đích của đề tài
II.1.3. Đối tượng ứng dụng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
II.1.4. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài
II.2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG CỦA ĐỀ TÀI
II.2.1. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ
II.2.2. Khảo sát hiện trạng
CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
III.1. BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG
III.2. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU
III.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh
III.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
III.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh
III.2.4. Mô hình hóa dữ liệu
III.2.5. Mô hình dữ liệu vật lý
III.3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
III.4. MÔ TẢ GIẢ LẬP NGÂN HÀNG ẢO
III.5. CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
III.5.1. LỰA CHỌN MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH
III.5.1.1 Các khái niệm cơ bản về mạng
III.5.1.2. Ngôn ngữ lập trình JavaScript trong ASP
III.6. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER
III.6.1. Tính ưu việt của SQL Server
III.6.2. Cài đặt Microsoft SQL Server
III.7. SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG
III.7.1. Sơ đồ chức năng và chương trình
III.7.2.Một số giao diện khi thực thi chương trình
III.7.3. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình
III.7.3.1. Hướng dẫn sử dụng phần dành cho khách hàng
III.7.3.2. Hướng dẫn sử dụng phần dành cho nhà quản lý
CHƯƠNG IV : ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
IV.1. Đánh giá kết quả đạt được
IV.2. Những hạn chế của hệ thống
IV.3. Hướng phát triển của đề tài
PHỤ LỤC. MÃ LỆNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH
I. Mã lệnh trang “Trang chủ”
II. Mã lệnh trang “sản phẩm”
TÀI LIỆU THAM KHẢO