Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại Tín Phát

Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại Tín Phát

1872 Lượt xem

Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại Tín Phát

Xem Tải xuống CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM TÍN PHÁT 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3
1.2. Chức năng, nhiệm vụ công ty 3
1.2.1. Chức năng 3
1.2.2. Nhiệm vụ 4
1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 4
1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty 4
1.3.2. Chức năng 5
1.4. Tổ chức công tác kế toán của công ty 5
1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán 5
1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán 6
1.5. Hình thức tổ chức kế toán 7
1.5.1 Sổ sách kế toán sử dụng tại Công ty 7
1.5.2. Sơ đồ và trình tự luân chuyển chứng từ 7
CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 8
2.1. Lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương 8
2.1.1. Tiền lương 8
2.1.2. Các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ 17
2.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán 17
2.2. Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương theo chế độ kế toán hiện hành 18
2.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 26
2.3.2. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 27
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT 28
3.1. Xây dựng quỹ lương 28
3.2. Xây dựng đơn giá tiền lương 29
3.3. Phương pháp trả lương 29
3.3.1. Nguyên tắc trả lương 29
3.3.2. Phương pháp trả lương 30
3.4. Hạch toán các khoản trích theo lương ở Công ty 37
3.5. Những thu nhập khác ngoài tiền lương của CBCNV trong công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát 40
3.5.1. Các khoản phụ cấp 40
3.5.2. Các hình thức tiền thưởng 40
3.6. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 41
3.6.1. Sổ kế toán tổng hợp 43
3.6.2. Sơ đồ luân chuyển chứng từ về công tác tiền lương của Công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát 47
CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 48
4.1. Nhận xét 48
4.1.1. Ưu điểm 48
4.1.2. Nhược điểm 48
4.2. Kiến nghị 49
KẾT LUẬN 52