Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đề tài Công tác thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần sứ Bát Tràng

Đề tài Công tác thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần sứ Bát Tràng

1685 Lượt xem

Đề tài Công tác thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần sứ Bát Tràng

Xem Tải xuống Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: Những lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường 1
I. Tiêu thụ và vai trò của nó đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp 1
1.Quan điểm về tiêu thụ sản phẩm 1
2.Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 2
3.Hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong sự chuyển đổi từ nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước 4
II. Nội dung của hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản phẩm kinh doanh trong cơ chế thị trường 6
1.Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm 6
2.Lập kế hoạch tiêu thụ 8
3.Xác định giá bán 9
4.Lựa chọn các kênh tiêu thụ và xác định phương thức bán hàng 14
5.Giao dịch ký kết hợp đồng,xác định các phương thức thanh toán 18
6.Các biện pháp hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm 19
7.Đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm 20
III.Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 21
IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm 24
1.Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 24
2.Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 27
V.Kết Luận 29
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ BÁT TRÀNG 30
I.Quá trình hình thành,phát triển và bộ máy quản lý cuả công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 30
1.Giới thiệu chung về công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 30
2.Sơ lược quá trình hình thành công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 34
3.Bộ máy quản lý của công ty 34
4.Cơ cấu sản xuất và các nguồn lực của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 37
II.Tình hình sản xuất của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 40
III.Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 42
1.Thị trường hàng gốm sứ của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 42
2.Đánh giá tổng hợp về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 45
3.Tình hình tiêu thụ sản phẩm chính của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 47
4.Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 48
5.Thực trạng về các mặt hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 48
6.Một số tồn tại về việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ 55
7.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 56
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG 64
I.Triển vọng thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ 64
II.Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 69
III.Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm 72
1.Nghiên cứu thị trường 73
2.Nâng cao năng lực Marketing 73
3.đa dạng hoá sản phẩm 73
4.Biện pháp giảm giá thành sản phẩm 75
IV.Những biện pháp hỗ trợ xúc tiến bán hàng 78
1.Tăng cường công tác thông tin quảng cáo 78
2.Tăng cường công tác chào hàng 79
3.Tham dự hội trợ triển lãm 80
4.Tổ chức hội nghị khách hàng 80
Kếtluân 81
Tài liệu tham khảo 83
Mục lục 84