Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đề tài Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam

Đề tài Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam

2830 Lượt xem

Đề tài Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam

Xem Tải xuống MỤC LỤC
 
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 3
I. Khái quát về ngân hàng thương mại 3
1. Khái niệm Ngân hàng thương mại 3
2. Ngân hàng ra đời là một tất yếu khách quan 3
3. Các chức năng của NHTM 4
4. Các loại hình Ngân hàng thương mại 6
5. Vai trò cơ bản về hệ thống Ngân hàng Việt Nam 7
6. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại 8
II. Lý luận cơ bản chức năng huy động vốn của ngân hàng 11
III. Một số hình thức huy động vốn 14
1. Tiền gửi có thể phát séc 14
2. Tiền gửi phi giao dịch 15
3. Trái phiếu ngân hàng 16
IV. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của công tác huy động vố ở ngân hàng thương mại 17
1. Tính ổn định của nguồn vốn 18
2. Chi phí huy động vốn 19
3. Lãi suất huy động 19
4. Các hiệu quả huy động vốn 20
5. Khả năng đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 21
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM VIỆT NAM 22
I. Thực trạng huy động vốn của NHTM Việt Nam hiện nay 22
1. Về các hình thức huy động 22
2. Về khối lượng huy động vốn 23
3. Về các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn 27
II. Đánh giá tình hình huy động vốn của NHTM Việt Nam hiện nay 28
1. Một số kết quả đạt được 28
2. Một số hạn chế 29
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN 31
I. Một số giải pháp trong công việc huy động vốn của ngân hàng thương mại 31
II. Một số kiến nghị đối với việc huy động vốn của các ngân hàng thương mại 31
KẾT LUẬN 34