Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đề tài An toàn và bảo mật hệ thống thông tin

Đề tài An toàn và bảo mật hệ thống thông tin

1929 Lượt xem

Đề tài An toàn và bảo mật hệ thống thông tin

Xem phần 1Tải phần1Xem phần 2Tải phần 2Xem phần 3Tải phần 3I Mở đầu.4
II Các dịch vụ cần bảo vệ trên máy chủ Unix .6
1. Network filesystem(NFS) .6
2. Chương trình máy chủ SMTP trên Unix: Sendmail .11
3. Secure Shell.14
4. Cơ sở dữ liệu Oracle .24
III Phần II: Bài toán phát hiện kẻ xâm nhập.33
1. Tiện ích Readlog.36
2. Tiện ích Tripwire .44
IV Phần III: Một số phương phát bảo vệ tài nguyên hệ thống .49
1. Một số đặc điểm của mạng thông tin tư liệu ĐHQG-HCM.49
2. Quản lý tốc độ truy cập Internet trên Router trung tâm.50
3. Quản lý tốc độ truy cập Internet trên các proxy server .52
V Phần IV: Xây dựng Firewall trên cơ sở máy chủ Linux và Cisco Router .56
1. Case study: Firewall của một công ty sản xuất phần mềm với đòi hỏi cao về
bảo mật dữ liệu. .56
An tồn v b?o m?t h?th?ng thơng tin
ket qua security tap 3f 4