Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đánh giá sức chịu tải của cọc bằng mô hình toán trên Plaxis

Đánh giá sức chịu tải của cọc bằng mô hình toán trên Plaxis

1914 Lượt xem

Đánh giá sức chịu tải của cọc bằng mô hình toán trên Plaxis

Xem Tải xuống Nội dung nghiên cứu chính là phân tích sức chịu tải của cọc theo chu trình nén tĩnh bằng mô hình toán Plaxis hướng tới việc tìm ra các các hệ số sử dụng cho các tiêu chuẩn dùng để xác định sức chịu tải của cọc từ kết quả chuyển vị của mô hình toán trên plaxis.
Phương pháp nghiên cứu là thử tĩnh cọc bằng mô hình toán Plaxis 3D Foundation dựa trên qui trình thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục.
Từ đó so sánh quan hệ tải trọng và chuển vị giữa thí nghiệm vật lý và mô hình toán trên Plaxis dựa vào các tiêu chuẩn hiện hành rút ra hệ số chuyển vị so với bề rộng cọc qua đó tìm được sức chịu tải của cọc bằng mô hình toán Plaxis.
Kết quả đưa ra một phương pháp đánh giá sức chịu tải của cọc bằng mô hình toán trên Plaxis 3D Foundation theo tiêu chuẩn Việt Nam góp phần vào công tác đánh giá và dự báo sức chịu tải của cọc được nhanh chóng, dễ dàng và tiện lợi.