Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Chuyên đề Tổng quan về mail Sever

Chuyên đề Tổng quan về mail Sever

2767 Lượt xem

Chuyên đề Tổng quan về mail Sever

XemTải xuống TỔNG QUAN VỀ MAILSERVER 1
1 – Khái niệm hệ thống MailServer (máy chủ thư điện tử): 1
1.1. Mailserver là gì ? 1
1.2 – Mục đích của việc quản trị hệ thống máy chủ thư điện tử : 1
1.3 – Các công việc cần thiết để quản trị hệ thống máy chủ thư điện tử: 2
2. Các thành phần của máy chủ thư điện tử: 3
3. Mô hình của hệ thống máy chủ thư điện tử : 5
4. Giới thiệu về hệ thống tiên miền DNS (Domain name system): 8
4.1. Giới thiệu về hệ thống DNS: 8
4.2 – Hoạt động của DNS 10
5. Các nghi thức được sử dụng trong việc gửi và nhận thư: 12
5.1 Giới thiệu về giao thức SMTP: 12
5.2. Giới thiệu về giao thức POP và IMAP: 15