Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Chuyên đề Phân tích, đánh giá hiệu quả thực thi danh mục và áp dụng trên thị trường chứng khoán Việt

Chuyên đề Phân tích, đánh giá hiệu quả thực thi danh mục và áp dụng trên thị trường chứng khoán Việt

1638 Lượt xem

Chuyên đề Phân tích, đánh giá hiệu quả thực thi danh mục và áp dụng trên thị trường chứng khoán Việt

XemTải xuốngMỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC THI DANH MỤC ĐẦU TƯ 2
I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2
1. Khái niệm về thị trường chứng khoán 2
2. Chức năng của thị trường chứng khoán 2
3. Nguyên tắc hoạt động của thị trường Chứng khoán 3
3.1. Nguyên tắc cạnh tranh 3
3.2. Nguyên tắc công bằng 4
3.3. Nguyên tắc công khai 4
3.4. Nguyên tắc trung gian 5
3.5. Nguyên tắc tập trung 5
4. Các thành phần tham gia thị trường chứng khoán 5
4.1. Nhà phát hành 5
4.2. Nhà đầu tư 5
4.3. Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán 6
4.4. Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán 6
5. Hàng hóa tham gia thị trường Chứng khoán 6
5.1. Cổ phiếu 6
5.2. Trái phiếu 7
5.3. Chứng khoán có thể chuyển đổi 8
5.4. Các công cụ phái sinh 8
II. QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 8
1. Khái niệm về quản lý danh mục đầu tư 8
2. Vai trò của nghiệp vụ quản lý danh mụcđầu tư đối với nhà đầu tư 10
3. Một số mô hình quản lý danh mục đầu tư 11
3.1. Lý thuyết lựa chọn danh mục đầu tư theo mô hình Markowitz 11
3.2. Mô hình định giá tài sản vốn ( CAPM) 17
3.2.1. Danh mục đầu tư thị trường ( Market Porfolio) 18
3.2.2. Đường thị trường vốn ( The Capital Market Line- CML) 20
3.2.3. Đường thị trường chứng khoán 21
3.3. Mô hình đơn chỉ số ( mô hình chỉ số thị trường) 25
3.3.1. Các giả thuyết của mô hình đơn chỉ số 27
3.3.2. Mô hình SIM 28
III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC THI DANH MỤC ĐẦU TƯ. 31
1. Tính một số chỉ số và so sánh với danh mục đối chứng( Bench mark portfolio ) 31
2. Sử dụng hệ số của danh mục 32
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC THI DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. 35
I. ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. 35
II. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG. 35
1. Xây dựng danh mục tối ưu cho các chứng khoán trên. 37
2. Đánh giá việc thực thi danh mục trên. 45
KẾT LUẬN 52
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53
PHỤ LỤC 54