Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Chuyên đề Chiến lược định vị, chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm và xây dựng thương hiệu

Chuyên đề Chiến lược định vị, chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm và xây dựng thương hiệu

1543 Lượt xem

Chuyên đề Chiến lược định vị, chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm và xây dựng thương hiệu

XemTải xuốngMục lục
 
Mục lục 2
Chuyên đề 4 3
CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ, CHIẾN LƯỢC MARKETING 3
THEO CHU KỲ SỐNG SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 3
NHỮNG NỀN TẢNG TẠO SỰ KHÁC BIỆT 3
1.1. Những khái niệm cơ bản về sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh 3
Những công cụ tạo sự khác biệt 6
Marketing định hướng giá trị 12
PHÁT TRIỂN VÀ TRUYỀN THÔNG CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ 13
Định vị theo Ries và Trout 13
Lựa chọn đặc điểm khác biệt để định vị 16
Chiến lược định vị 16
Hình 8.1: Tích hợp các yếu tố marketing trong phát triển chiến lược định vị 20
Truyền thông định vị của công ty 20
Chiến lược tái định vị sản phẩm 21
Tái định vị đối với các khách hàng hiện tại 21
Tái định vị đối với các khách hàng mới 22
Tái định vị cho công dụng mới 22
CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING THEO CHU KỲ SỐNG SẢN PHẨM 23
Giới thiệu chung về chu kỳ sống của sản phẩm 23
Hình 8.2: Doanh thu và lợi nhuận thay đổi theo chu kỳ sống của sản phẩm 23
Một số dạng chu kỳ sống khác 24
Hình 9.2: Các dạng chủ yếu chu kỳ sống của sản phẩm 25
Chiến lược marketing: Giai đoạn giới thiệu sản phẩm 25
Lợi thế của người đi tiên phong 26
Hình 8.4: Chiến lược mở rộng thị trường sản phẩm 28
Chu kỳ cạnh tranh 28
Chiến lược marketing: Giai đoạn tăng trưởng 29
Chiến lược marketing : Giai đoạn trưởng thành (bão hòa) 29
Chiến lược marketing: Giai đoạn suy thoái 32
Bảng 8.1: Các đặc điểm, mục tiêu và chiến lược marketing theo chu kỳ sống của sản phẩm 34
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH 35
Giá trị thương hiệu 35
Xây dựng thương hiệu mạnh 36
Hình 8.5: Các quyết định chiến lược về nhãn hiệu 36
Nhượng quyền 38
Đồng nhãn hiệu 39
Mở rộng dòng 40
Mở rộng nhãn hiệu 41
Đa nhãn hiệu 41
Nhãn hiệu mới 41
Quản trị nhãn hiệu 41