Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Chính phủ điện tử

Chính phủ điện tử

1684 Lượt xem

Chính phủ điện tử

Xem Tải xuống Đây là một bài luận về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí nhà nước – chính phủ điện tử. đây là một đề tài mới và hay nên rất hữu ích với những ai quan tâm đến đề tài này. nội dung tài liệu gồm: ĐỀ TÀI: “ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ” LỜI NÓI ĐẦU A. Đặt vấn đề. B. NỘI DUNG. I. Tổng quan về “chính phủ điện tử”. 1. Sự ra đời của chính phủ điện tử. 2. Khái niệm “ Chính phủ điện tử”. 3. Mục tiêu của chính phủ điện tử. II. Những nội dung chính về: “ chính phủ điện tử”. 1. Các nhóm vấn đề về chính phủ điện tử a. Các dịch vụ chính phủ trực tuyến. b. Vấn đề tác nghiệp chính phủ trực tuyến. c. Dân chủ số và sự giúp đỡ của chính phủ điện tử. 2. Các yếu tố để triển khai thành công chính phủ điện tử. a. Cải cách hành chính. b. Vai trò của người lãnh đạo c. Chiến lược đầu tư. d. Cộng tác e. Sự tham gia của nhân dân 3. Các dạng giao dịch của chính phủ điện tử. a. Chính phủ với chính phủ. b. Chính phủ với doanh nghiệp c. Chính phủ với công dân 4. Triển khai chính phủ điện tử. a. Ba giai đoạn phát triển của chính phủ điện tử 5. Những thách thức của chính phủ điện tử. a. Làm thế nào để ngày càng có nhiều sử dụng dịch vụ của chính phủ điện tử b. Vấn đề bảo mật thông tin c. Làm thế nào để xây dựng một cơ sở hạ tầng chính phủ điện tử phù hợp III. Thực trạng và một số phương hướng phát triển chính phủ điện tử. 1. Đánh giá các tiền đề cho việc xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam. 2. Thực trạng việc triển khai chính phủ điện tử ở Việt Nam 3. Một số kiến nghị nhằm phát triển chính phủ điện tử C. KẾT LUẬN D. TÀI LIỆU THAM KHẢO: