Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Cài đặt, quản trị, sử dụng mạng Windows NT

Cài đặt, quản trị, sử dụng mạng Windows NT

1381 Lượt xem

Cài đặt, quản trị, sử dụng mạng Windows NT

XemTải xuống Trong mạng Windows NT có các quyền người dùng (User right) sau:
Log on locally: người sử dụng có thể được truy nhập từ máy chủ.
Shutdown the system: người sử dụng có thể shutdows hệ thống trực tiếp từ
máy chủ.
Access this computer from network: cho phép truy nhập nào tài nguyên của
người sử dụng đang phân quyền từ máy khác trên mạng (có thể truy nhập từ máy Client vào người sử dụng này).
Backup file and Directories:có quyền lưu trữ các file và thư mục.
Restorre file and directories: có quyền phục hồi lại các file và thư mục từ lưu trữ.
Change the system time:có quyền thay đổi đồng hồ của hệ thống.
Force shutdown from a remote system: người sử dụng này có thể shutdows
hệ thống từ xa.
Load and unload device drivers: cho phép nạp hay không chương trình điều khiển ổ đĩa