Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Cách lập BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH

Cách lập BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH

1443 Lượt xem

Cách lập BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH

XemTải xuống1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Lũy kế SPS bên có TK 511 và TK 512 2. Các khoản giảm trừ doanh thu Các khỏan được ghi giảm trừ vào DT trong kỳ, gôm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng báng, hàng bán bị trả lại, thuế TTĐB,