Trang chủ » Tin học văn phòng » Cách dùng hàm COUNTIFS trong excel

Cách dùng hàm COUNTIFS trong excel

1419 Lượt xem

Cách dùng hàm COUNTIFS trong excel tương tự hàm COUNTIF

Công dụng hàm COUNTIFS trong excel:

Hàm COUNTIFS() đếm tổng số ô thỏa 1 hoặc nhiều điều kiện truyền vào.  Không phân biệt chữ  hoa hay chữ thường.

Cú pháp hàm COUNTIFS trong excel:

COUNTIFS(range1criteria1range2, criteria2, range3, criteria3, …)

Trong đó:

  • range1, range2, range3, …: một mãng (dãy) các ô cần đếm, giá trị các ô có thể là text, tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số. Ô rỗng sẽ được bỏ qua không đếm.
  • criteria1, criteria2, criteria3, …: điều kiện để đếm (số, chuỗi, biểu thức, …). Có thể dùng ký tự đại diện như sau:

? đại diện 1 ký tự
* đại diện nhiều ký tự
Giả sử ta có bảng dữ liệu sau:

ham_countifs_excel

1. Đếm số học sinh nam và là học sinh giỏi , tại ô D7 ta viết hàm sau:

=COUNTIFS(B2:B6,”X“,D2:D6,”Giỏi“) => kết quả trả về là 2 (học sinh)

2. Đếm số số học sinh nữ và có điểm từ từ 5 điểm trở lên, tại ô D7 ta viết hàm sau:

=COUNTIFS(C2:C6,”X“,E2:E6,”>=5“)  => kết quả trả về là 1 (học sinh)

Chúc các bạn thành công!

Nguồn tổng hợp từ Internet.

Chia sẻ ngay!