Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Các thuật toán tìm kiếm

Các thuật toán tìm kiếm

1498 Lượt xem

Các thuật toán tìm kiếm

XemTải xuống

 
Ý tưởng :Lần lượt so sánh X với từng phần tử trong A cho đến khi tìm thấy hay hết phần tử trong mảng.