Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Các công thức tài chính kế toán

Các công thức tài chính kế toán

1380 Lượt xem

Các công thức tài chính kế toán

XemTải xuốngTỷ số nợ trên vốn cổ phần (D/E).
D/E = (Trái phiếu + Cổ phiếu ưu đãi )/ Vốn cổ phần
Tỷ lệ này phản ánh mối tương quan giữa nợ dài hạn và vốn cổ phần. Nó được sử
dụng để đánh giá mức độ tin cậy của công ty. Các công ty có thu nhập phụ thuộc vào chu
kỳ kinh tế thường có hệ số D/E thấp.