Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài tập Visual Basic

Bài tập Visual Basic

1511 Lượt xem

Bài tập Visual Basic

XemTải xuốngBước 1: Tạo thư mục BasicBt1-1. Tạo một dự án mới kiểu Standard EXE, lưu vào 
trong thư mục trên. 
Bước 2: Thêm 2 List Box và một Button vào form (hình 1). Nhấn đúp lên form để mở 
ra cửa sổ Code, nhập các đoạn mã sau trong sự kiện Form_Load: 
 Form1.List1.AddItem “Thing 3” 
 Form1.List1.AddItem “Thing 2” 
 Form1.List1.AddItem “Thing 1” 
Bước 3: Chạy ứng dụng bằng cách chọn Run/Start. List1 hiển thị 3 phần tử vừa thêm 
vào ở bước 2. Chấm dứt chương trình bằng cách chọn Run/End trên menu để trở về 
môi trường soạn thảo. 
Bước 4: Nhấp đúp lên Button Command1 để hiển thị sự kiện Click của Command1