Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài tập Truy vấn oracle (có lời giải)

Bài tập Truy vấn oracle (có lời giải)

3442 Lượt xem

Bài tập Truy vấn oracle (có lời giải)

XemTải xuống 17. Cho biết tên nhân viên, mã phòng, tên phòng của những nhân viên
làm việc ở thành phố Toronto.
SELECT EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, CITY
FROM EMPLOYEES A INNER JOIN
(SELECT DEPARTMENT_ID, LOCATION_ID FROM DEPARTMENTS) B
ON A.DEPARTMENT_ID=B.DEPARTMENT_ID INNER JOIN
(SELECT LOCATION_ID, CITY
FROM LOCATIONS WHERE CITY='Toronto')C
ON B.LOCATION_ID=C.LOCATION_ID;