Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài Tập- Lời Giải Điện Tử Căn Bản Mạch Phi Tuyến Tính

Bài Tập- Lời Giải Điện Tử Căn Bản Mạch Phi Tuyến Tính

2382 Lượt xem

Bài Tập- Lời Giải Điện Tử Căn Bản Mạch Phi Tuyến Tính

Xem Tải xuống Bài tập Mạch Phi Tuyến Tính 2.1 Cho mạch theo H.2.1 với diod có Is = 1 pA, VT = 0,025V. Tính: 1. ID 2. 3. rd. Giải: 1. Tính ID: H.2.1 2. Tính Tuyến tính hoá trong chế độ tín hiệu nhỏ cho: Mặt khác, nguồn tác động AC cho bởi: Nên cho: Tính được: 3. Tính rd, Có lại: 2.2.Cho mạch H.2.2 R1 = R2 = R4 = 1 k , R3 = 0,5 k . Diod D1 có dòng điện cho bởi: với dòng bảo hoà IS = 1.10-9 A và điện thế nhiệt VT = 25 mV 1. Tính mạch tương đương Thevenin của H.2.2 mạch nối với diod. 2. Giả sử mô hình lý tưởng diod được phân cực bởi nguồn điện 0,6V . Tính vD vá iD khi VI = 4V. 3. Tính điện trở diod chung quanh điểm tỉnh Q (xác định ở câu 3) trong mô hình tuyến tính của diod ở chế độ tín hiệu nhỏ. 4. Dùng mô hình ở phần c, tính vd(t) nếu có vI = 4V + 0,004 V cos V. Giải: 1. Mạch điện tương đương Thevenin: 2. Tính thế và dòng : Vaa’ = (¼) VI= 4/4 = 1V 3. Mô hình tuyến tính của diod có giá trị với hoạt động tín hiệu nhỏ chung quanh điểm tỉnh Q xác định ở câu 2: 3. Tính vd(t) 2.3. Cho mạch ở H.2.3. có chứa phần tử phi tuyên với đặc tính sau: iN ( A) và vN (V). Điện thế ngõ ra vo được viết gần đúng là tổng hai số hạng: với VO là thành phần điện thế DC tạo ra do VB và vo diện thế gia tăng tạo nên do nguồn tín hiệu nhỏ vi. H.2.3 Giả sử vi = 10-3 sinwt V và VB cũng như thành phần phi tuyến hoạt động với vN = 10V. Tính điện thế gia tăng ngõ ra vo. Giải: