Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài tập Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán

Bài tập Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán

2092 Lượt xem

Bài tập Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán

XemTải xuống A, Nguồn thông tin bên trong:
Kiểm tra sổ phụ ngân hàng các giao dịch thanh toán trong tháng 1 năm 2008 xem có khoản thanh toán nào của năm 2007 mà chưa ghi nhận vào khoản phải trả. (Nếu chưa thanh toán thì kiểm tra sổ phải trả).
Kiểm tra các hóa đơn chưa thanh toán đế xác định các giao dịch phát sinh năm 2007 mà chưa thanh toán (do đó, không được ghi nhận trên sổ nhật kí mua hàng).