Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Truyền dữ liệu

Bài giảng Truyền dữ liệu

2162 Lượt xem

Bài giảng Truyền dữ liệu

Xem Tải xuống MỤC LỤC
Chương I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN . 4
1.1. Tin tức – dữ liệu – tín hiệu . 4
1.2 Mã hóa dữ liệu . 5
1.3 Các phương pháp truy ền tin . 17
Chương II: HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG . 19
2.1. Giới thiệu về hệ thống truy ền thông . 19
2.2 Hệ thống truy ền số liệu . 21
2.3. Các hệ thống truy ền số liệu thường gặp. 22
2.4. Môi trường truyền tin . 24
2.5. Các chuẩn giao tiếp truy ền thông . 37
2.6. Mạng truy ền thông . 49
Chương III: KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU . 50
3.1. Giới thiệu về kỹ thuật truy ền số liệu. 50
3.2. Kỹ thuật định khung trong truy ền số liệu . 50
3.3. Kỹ thuật truy ền nối tiếp không đồng bộ . 51
3.4. Kỹ thuật truy ền nối tiếp đồng bộ . 53
3.5. Các kỹ thuật truy nhập đường truy ền . 59
Chương IV: CÁC VẤN ĐỀ TRONG TRUYỀN SỐ LIỆU . 63
Chương V: MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU . 102
5.1. Tổng quan. 102
5.2. Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI. TCP/IP . 104
5.3. Phân loại mạng theo kỹ thuật chuy ển mạch . 106
5.4. Kỹ thuật LAN . 109