Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Thông tin di động – GSM

Bài giảng Thông tin di động – GSM

3001 Lượt xem

Bài giảng Thông tin di động – GSM

Xem Tải xuống Khi Mobile nhận cuộc gọi từ mạng khác
 PSTN ñịnh tuyến cuộc gọi ñến GMSC
 Tìm VLR hiện hành từ HLR
 Mobile Subscriber Roaming Number ñược gửi tới GMSC
 GSC ñịnh tuyến cuộc gọi tới đúng MSC/VLR  GSC định tuyến cuộc gọi tới ñúng MSC/VLR
Cuộc gọi nội mạng
 HLR cung cấp MSC/VLR hiện hành
 VLR cung cấp vị trí (LA) của Mobile
 BSS tìm Mobile trong LA
 Mobile trả lời và BSS cung cấp băng tần vô tuyến cho BTS, MS để nhận cuộc gọi