Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Thống kê doanh nghiệp

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp

1366 Lượt xem

GIỚI THIỆU

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Thống kê doanh nghiệp

Chương 2: Thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp

Chương 3: Thống kê lao động và tiền lương

Chương 4: Thống kê TSCĐ trong doanh nghiệp

Chương 5: Thống kê Nguyên vật liệu