Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Quản trị mạng theo giao thức SNMPV1, SNMPV2 và SNMPV3

Bài giảng Quản trị mạng theo giao thức SNMPV1, SNMPV2 và SNMPV3

1904 Lượt xem

Bài giảng Quản trị mạng theo giao thức SNMPV1, SNMPV2 và SNMPV3

XemTải xuống 

 

SMI hỗ trợ một dạng cấu trúc dữliệu: bảng hai chiều đơn giản, với các thực thể
là các giá trịvô hướng. Để định nghĩa các bảng ta sửdụng loại sequence và sequence-of của ASN.1 và indexPart của macro OBJECT-TYPE.
Xét kiểu đối tượng tcpconnTable có nhận diện đối tượng là 1.3.1.2.1.6.13. Đối
tượng này bao gồm các thông tin vềcác kết nối TCP đang duy trì tương ứng với các
thực thểbịquản trị.Với mỗi kết nối nhưthế, các thông tin sau được lưu trữvào bảng.
• state:trạng thái kết nối của TCP (giá trịchỉmục này có thểlà một trong 11 trạng
thái TCP đã định nghĩa theo chuẩn phản ánh kết nối, giá trị được thiết lập và
thay đổi bởi phần tửTCP. Hơn nữa , chỉmục có thểmang giá trịdeleteTCP- đây
là giá trịthiết lập bởi trạm quản trị. Khi giá trịnày được lập, phần tửhuỷbỏkhối
điều khiển giao vận do cậy huỷbỏkết nối, điều này tương tựnhưmột giao vận
chuyển vềtrạng thái CLOSE).
• Local address: địa chỉIP của một đầu cuối của kết nối.
• Local port: cổng TCP của một đầu cuối của kết nối.
• Remote address: địa chỉIP của một đầu cuối kia của kết nối
• Remote port: cổng TCP của một đầu cuối kia của kết nối.