Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

1630 Lượt xem

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Xem Tải xuống ​Chương 1: Tín hiệu và các hệ rời rạc: Tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của môn học: tín hiệu, các hệ xử lý tín hiệu, các tính chất của hệ, các đại lượng đặc trưng của hệ xử lý tín hiệu… – Chương 2: Biến đổi Z : Giới thiệu phép biến đổi Z và Z ngược dùng trong phân tích và tổng hợp các hệ xử lý tín hiệu số. – Chương 3: Biểu diễn hệ XLTH và tín hiệu trong miền tần số liên tục : Phép biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc, đáp ứng tần số và các bộ lọc… – Chương 4: Phép biến đổi Fourier rời rạc(DFT) và phép biến đổi Fourier nhanh(FFT).