Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng môn Công nghệ và thiết bị mạng

Bài giảng môn Công nghệ và thiết bị mạng

1920 Lượt xem

Bài giảng môn Công nghệ và thiết bị mạng

XemTải xuống Bảng định tuyến được cập nhật theo chu kỳhoặc khi cấu trúc mạng có sựthay
đổi. Điểm quan trọng với một giao thức định tuyến là làm sao cập nhật bảng định
tuyến một cách hiệu quả. Khi cấu trúc mạng có bất kỳmột sựthay đổi nào thông
tin cập nhật phải được xửlý trong toàn bộhệthống. Đối với định tuyến theo vectơ
khoảng cách thì mỗi router gửi toàn bộbảng định tuyến của mình cho các router
khác kết nối trực tiếp với nó. Bảng định tuyến bao gồm các thông tin về đường đi
tới mạng đích nhưtổng chi phí (khoảng cách chẳng hạn) tính từbản thân router tới
mạng đích, địa chỉcủa trạm kếtiếp trên đường đi.