Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Lý thuyết tín hiệu – Tín hiệu và hệ thống

Bài giảng Lý thuyết tín hiệu – Tín hiệu và hệ thống

3672 Lượt xem

Bài giảng Lý thuyết tín hiệu – Tín hiệu và hệ thống

Xem Tải xuống CHAPTER 1: TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG
1.1 Tín hiệu liên tục và rời rạc
1.2 Phép biến đổi của các biến độc lập
1.3 Tín hiệu hàm mũ và hàm sin
1.4 Hàm xung đơn vị và hàm bước đơn vị
1.5 Hệ thống liên tục và rời rạc
1.6 Những đặc tính của hệ thống cơ bản