Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Liên kết giữa excel và visual basic 6.0

Bài giảng Liên kết giữa excel và visual basic 6.0

1694 Lượt xem

Bài giảng Liên kết giữa excel và visual basic 6.0

XemTải xuống Dự án đầu tiên cho thấy cách tạo ActiveX DLL khá đơn giản. Kết quả Excel có thể thực liên kết với VB6 qua DLL. Nhưng việc trao đổi trên bị giới hạn bởi vì tất cả các liên kết chỉ là một hướng, Excel gọi DLL. Để nâng cao khả năng liên kết giữa Excel với VB 6.0, phải tạo ra cấu trúc mà cho phép liên kết được truyền theo cả hai hướng. Trong dự án “Hello World” ở trên, chúng ta mở rộng để ứng dụng có thể liên kết theo cả hai hướng, trong đó DLL là đối tượng chính để các thành phần tham chiếu tới. DLL không thể tạo ra các hành động trong nó mà chỉ đáp ứng những yêu cầu từ các ứng dụng khác sử dụng nó để làm việc. Sau đó
yêu cầu sẽ được thực hiện bởi vì DLL có thể liên kết trực tiếp với ứng dụng đã gọi nó ra.
Việc đầu tiên chúng ta sẽ làm cho có thể liên kết hai hướng giữa Excel và DLL bằng cách cung cấp DLL với hướng để nhận biết được chương trình nào gọi