Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Lập trình Windows Form

Bài giảng Lập trình Windows Form

1741 Lượt xem

Bài giảng Lập trình Windows Form

Xem Tải xuống Nhóm thuộc tính Định dạng
BackColor: Màu nền của Form
VD: Form1.BackColor=Color.Azủe;
ForeColor: Màu của các chuỗi trên các Control của Form
StartPossition: Vị trí hiển thị Form
WindowStates: =Minimized (thu nhỏ), Maximized (phóng to), Nomal (trạng thái như thiết kế)
isMDIContainer: =True (Form được chọn là MDI Form); False: không
ControlBox