Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Kỹ thuật định vị và dẫn đường điện tử – Nguyên lý và hệ thống Radar

Bài giảng Kỹ thuật định vị và dẫn đường điện tử – Nguyên lý và hệ thống Radar

2671 Lượt xem

Bài giảng Kỹ thuật định vị và dẫn đường điện tử – Nguyên lý và hệ thống Radar

Xem Tải xuống Radar xung
Độ rộng xung PW- Pulse Width
thời gian bức xạ tín hiệu trong một chu kỳ bức xạ.
Tần số lặp xung PRF – Pulse Repetition Frequency
Số xung phát trong một giây.
Thời gian lặp xung PRT – Pulse Repetition Time (PRT=1/PRF)
PW ảnh hưởng đến :
Phạm vi phát hiện mục tiêu của Radar
Cự ly tối thiểu và tối đa có thể phát hiệnmục tiêu
PRF xác định:
Cự ly tối đa phát hiện mục tiêu