Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Kinh tế phát triển

Bài giảng Kinh tế phát triển

1594 Lượt xem

Bài giảng Kinh tế phát triển

Xem Tải xuống Khái niệm: Cơ cấu ngành kinh tế là tương quan giữa các ngành trong tổng thể nền kinh tế quốc dân, thể hiện mối quan hệ hữu cơ và sự tác động qua lại cả về số và chấtlượng giữa các ngành với nhau.

Nội dung:

– Tổng thể các ngành kinh tế: bao gồm bao nhiêu ngành

– Môi quan hệ tỷ lệ (định lượng)

– Mối quan hệ qua lại trực tiếp:

Mối quan hệ ngược chiều

Mối quan hệ xuôi chiều

Ví dụ: Mối quan hệ ngành Sợi – Dệt – May