Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Điều khiển số

Bài giảng Điều khiển số

1453 Lượt xem

Bài giảng Điều khiển số

XemTải xuốngHệthống ổn định là hệthống có quá trình quá độtắt dần theo thời gian.
•Hệthống không ổn định là hệthống có quá trình quá độtăng dần theo thời gian.
•Hệthống ởbiên giới ổn định là hệthống có quá trình quá độkhông đổi hoặc dao động không tắt dần.